Най-продавани

 • Сиела Норми
  Сиела Норми

  Сиела Норми е предпочитаната правно-информационна система за юристи,...

  270,00 лв.
 • Сиела Счетоводство
  Сиела Счетоводство

  Сиела Счетоводство e експертна правно-информационна система, която...

  290,00 лв.
 • Сиела Практика
  Сиела Практика

  Правно-информационна система, която съдържа постановяваните от всички...

  245,00 лв.
 • Сиела Процедури
  Сиела Процедури

  Сиела Процедури e експертна правно-информационна система, която съдържа...

  335,00 лв.

Общи условия за покупко-продажба през онлайн магазин за софтуер и или услуги чрез уебсайта e-ciela.net

Настоящият документ съдържа Общите условия на договор за покупко-продажба между e-ciela.net, от една страна и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост "Клиент", от друга, във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите чрез www.e-ciela.net - електронен магазин, стоки.


1. Дефиниции

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:
1.1. „Уебсайт/сайт” ("web site") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
1.2. E-mail: ciela@ciela.com
1.3. “www.е-сiela.net” е уебсайт за електронна търговия - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.
1.4. „Клиент” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в E-CIELA.NET и се е съгласило с настоящите Общи условия.
1.5. „Клиентски профил” е обособена част E-CIELA.NET, съдържаща информация за Клиента, предоставена от Клиента при регистрацията му и съхранявана от E-CIELA.NET, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия E-CIELA.NET, да променя паролата си за достъп и др.
1.6. „Потребителско име” е избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в E-CIELA.NET.
1.7. „Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в E-CIELA.NET стоки и услуги.
1.8. „СИЕЛА“, е търговското дружество „Сиела Норма“ АД, с регистрационен номер: ЕИК BG130199580, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Владимир Вазов“ № 9, представлявано от изпълнителния директор Веселин Тодоров, което създава и поддържа електронния магазин, предлага и продава стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. „Сиела Норма” АД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица.
1.9. „Поръчка” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки. Одобрението по имейл става с изпращане на имейл (електронно писмо) за потвърждение.
1.10. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
1.11. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
1.12. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
1.13. „Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
1.14. „IP Адрес“ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
1.15. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
1.16. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
1.17. „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.


2. Предмет

СИЕЛА предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в e-ciela.net - електронен магазин стоки и или услуги, след регистрация, чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочените Общи условия за ползване на компютърни информационни системи Сиела версии 5.1. и по-високи, уреждащи отношенията между „Сиела Норма“ АД и Потребителя на софтуерни решения.


3. Регистрация

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в e-ciela.net стоки, Клиентът трябва:
3.1. Да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес –www. e-ciela.net
3.1.1. При попълване на електронната форма за регистрация, Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.
3.1.2. В случай, че Клиент на e-ciela.net предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, СИЕЛА има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил.
3.1.3. Преди извършване на изявлението, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.
3.1.4. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет в http://e-ciela.net/content/3-obshti-usloviya.

3.2. След изразяване на съгласие, осъществявано чрез натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез e-ciela.net стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

3.3. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.


4. Промени в Общите условия

Е-ciela.net има право да променя едностранно всички условия за продажба на предоставяните стоки и или услуги и каквато и да било друга информация, публикувана на сайта без предварително уведомление до Клиента.

Въпроси, запитвания и консултации на Клиентите могат да бъдат извършвани оn-line чрез сайта e-ciela.net чрез формата за въпроси и запитвания, или чрез сътрудник от търговски отдел на тел. 02 903 00 00, в рамките на работното време: от 9:00 до 17:30 часа, от понеделник до петък.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на сайта e-ciela.net, Клиентите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.


5. Публикуване на информация за стоките и или услугите в e-ciela.net

Сиела публикува на адрес http://www.e-ciela.net, описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за плащане и изпълнение на договора, за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.
e-ciela.net си запазва правото да изпраща на Клиента съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта e-ciela.net.

6. Заявка за покупка

6.1. Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите e-ciela.net стоки, след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата на e-ciela.net и натисне виртуалния бутон "Вход".
Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:
• определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Поръчай”, обозначен срещу съответна стока;
• избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/промяна на данните за издаване на фактура;
6.2. Заявката за покупка на стока от e-ciela.net се счита за извършена след натискане на бутона "Потвърждавам поръчката”. При успешно направена поръчка, Клиентът получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се посочва поръчаната стока, лизенцен номер, потребителско име и парола, датата и часът, в който е направена поръчката. При посочени непълен, неверен или грешен мейл адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за e-ciela.net не възниква задължение за нейното изпълнение.


7. Приемане на заявката

Заявката за покупка се приема от e-ciela.net чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с Клиента, което съдържа: информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура.


8. Цени

8.1. Всички цени в сайта за електронна търговия e-ciela.net са в български левове, с включен ДДС, като на видно място са посочени и цените без ДДС.
8.2. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка.


9. Начини на плащане

Цената по чл. 8 може да бъде платена по някой от следните начини:
1. С кредитна карта MasterCard или VISA;
2. Чрез системата за мобилни разплащания CellumPay;
3. Чрез ePay и PayPal
4. По банков път
5. По друг указан в Интернет страниците на e-ciela.net начин.


10. Условия за използване на кредитни карти VISA и MasterCard за плащания през виртуалния терминал

10.1. Общи условия
За улеснение на своите клиенти e-ciela.net предлага възможност да заплатят заявените стоки чрез банкова карта VISA или MasterCard. С картата клиентът нарежда плащания през системата.
Плащането се извършва като клиентът прегледа представената информация за търговеца, описание на сделката, дата на сключване на сделката и сумата за плащане. След като клиентът се увери в тяхната коректност е необходимо да натисне бутона “Потвърждавам поръчката”. След това автоматично бива пренасочен към Платежния сървър в БОРИКА. Там той въвежда данните на своята карта.
Ако транзакцията премине успешно e-ciela.net визуализира на клиента/картодържателя електронна разписка за плащане.
В случай, че системата по някаква причина не регистрира плащането (картата е блокирана, няма достатъчно налични средства, надхвърлени са лимитите за плащане, и др.), e-ciela.net визуализира съобщение на клиента/картодържателя, че транзакцията е неуспешна.
Ако клиентът не желае да потвърди плащането, а иска да го откаже окончателно, натиска бутона “Отказ”.


11. Право на отказ

11.1. Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, съгласно чл. 50 – 56, има право да се откаже от сключения договор, ако не е предоставил изричното си писмено съгласие за започване изпълнението на договора за предоставяне на услуги от страна на СИЕЛА, чрез повторното натискане на виртуалния бутон „Потвърждавам поръчката“, който се визуализира след приемане на настоящите Общи условия.
11.2. При закупуване на услуги, чрез повторното натискане на виртуалния бутон „Потвърждавам поръчката“ , заплащане на услугата и получаване на мейл с парола за достъп до информационните ресурси на CielaNet, договорът за услуга се счита за изцяло изпълнен от СИЕЛА и потребителя се счита за информиран и съгласен, че от този момент вече не може да се позове на правото си на отказ по смисъла на ЗЗП чл. 50 – 56.


12. Права и задължения на СИЕЛА

12.1. СИЕЛА се задължава:
12.1.1. Да осигури качествен достъп до информационните си ресурси;
12.1.2. Да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
12.1.3. Да предостави потребителско име и парола за достъп до информационните ресурси, в срок от един работен ден
12.2. СИЕЛА има право:
12.2.1. Да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му.
12.2.2. Да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на СИЕЛА, като си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на СИЕЛА и в клиентския профил Клиента.
12.2.3. Да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
12.3. СИЕЛА няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и e-ciela.net, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. СИЕЛА не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на e-ciela.net (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).


13. Ограничаване на отговорността

13.1. СИЕЛА не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на СИЕЛА.
13.2. СИЕЛА не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на СИЕЛА.
13.3. СИЕЛА не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством e-ciela.net.
13.4. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в e-ciela.net и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, СИЕЛА не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. e-ciela.net не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
13.5. СИЕЛА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва магазина.


14. Права и задължения на Клиента

Клиентът се задължава:
14.1. Да посочи точен и валиден електронен пощенски адрес за кореспонденция/телефон;
14.2. Да плати цената на заявената от него стока;
14.3. Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
14.4. Да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно e-ciela.net в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероятност от такъв;
14.5. С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход”.
14.6. Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
Клиентът има право на:
14.7. Достъп в режим онлайн до e-ciela.net, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от СИЕЛА. За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.
14.8. Достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.
14.9. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от e-ciela.net.
Клиентът се задължава при ползуване на e-ciela.net
14.10. Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
14.11. Да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;
14.12. Да уведомява незабавно e-ciela.net за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
14.13. Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");
14.14. Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в e-ciela.net и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
14.15. Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
14.16. Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
При неспазване на задълженията по предходната алинея СИЕЛА има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, СИЕЛА има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.


15. Лични данни

СИЕЛА има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиент на магазина може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от e-ciela.net услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.


16. Обработване на информация за Клиент

СИЕЛА полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки чрез магазина - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.
В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, СИЕЛА обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
Ограниченията не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай СИЕЛА има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.


17. Цели, за които може да се използва информацията

17.1. СИЕЛА събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на члена на портала, за статистически и други цели.
17.2. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до e-ciela.net на посочените адрес или e-mail за контакти (ciela@ciela.com).
17.3. С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до e-ciela.net на посочените адрес или e-mail за контакти (ciela@ciela.com).
17.4. Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за СИЕЛА. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.


18. Прекратяване

18.1. При прекратяване на договора СИЕЛА дезактивира клиентския профил и заличава паролата за достъп до клиентския профил.
18.2. Клиентът може по всяко време за поиска от СИЕЛА заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимата продажна цена.
18.3. Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
18.3.1. Преустановяване на дейността на СИЕЛА;
18.3.2. Прекратяване поддържането на магазина; или
18.3.3. В други предвидени в закона случаи.

19. Разваляне на договора

Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.


20. Обезщетения

20.1. Клиентът е длъжен да обезщети СИЕЛА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
20.2. Клиентът е длъжен да обезщети СИЕЛА и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.
20.3. СИЕЛА е длъжен да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от e-ciela.net умишлено или при проявена груба небрежност.


21. Недействителност

Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.


22. Решаване на спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.


23. Писмена форма

Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на e-ciela.net и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.


24. Права на интелектуална собственост

24.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия http://www.e-ciela.net (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на СИЕЛА или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на е-ciela.net, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
24.2. Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е СИЕЛА или трето лице.


25. Приложимо право

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Настоящите Общи условия са приети от изпълнителният директор на „Сиела Норма“ АД на 17.07.2015 г.